CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Kỷ niệm 75 năm ngành Thuế Việt Nam

Lượt xem: 1242

Kỷ niệm 75 năm Truyền thống ngành thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9-2020). Tiếp bước truyền thống - Tiếp bước cha anh - Thế hệ trẻ Việt Nam hãy làm nên những trang sử vẻ vang cho ngành Thuế nước nhà.

Tóm tắt nội dung

    Sự ra đời của thuế là một tất yếu khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và Phát triển của Nhà nước.

    Cách đây 75 năm, cùng với niềm vui vô cùng lớn lao giành độc lập dân tộc (19/8/1945) và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (2/9/1945). Ngày 10/9/1945, Chính phủ lâm thời đã ban hành Sắc lệnh số 27 “lập ra một Sở Thuế quan và thuế gián thu” - đánh dấu sự ra đời của ngành thuế Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với muôn vàn khó khăn, thử thách, đồng hành qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, đến nay ngành thuế đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn, với thế và lực ngày càng vững chãi.

    Về kinh tế học, Thuế là một biện pháp đặc biệt, theo đó, Nhà nước sử dụng quyền lực của mình để chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu vực công. Về phân phối Thu nhập thì thuế là hình thức phân phối và phân phối lại Tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Về người nộp thuế, thì Thuế được coi là khoản đóng góp bắt buộc. Thuế là nghĩa vụ của công dân đã được quy định trong Hiến pháp: "Các cơ sở SXKD thuộc mọi thành phần KT phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với NN, đều bình đẳng trước pháp luật...”, “Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật” 

    Như vậy, Thuế là nguồn lực tài chính cho Ngân sách Nhà nước. Nhà nước thực hiện thu thuế giống như: "Vặt lông con vịt"

    Cùng với lãnh đạo ngành thuế Việt Nam, Thế hệ trẻ chúng ta làm gì để có được Hệ thống thuế minh bạch, giúp Nhà nước thu được nhiều thuế mà người nộp thuế vẫn hài lòng vì được sống và lao động trong một môi trường hành lang pháp luật công bằng.