CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & TƯ VẤN THUẾ ACP

0902.229.299 - ketoanacp@gmail.com

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2020

Lượt xem: 3002

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện quyết toán thuế đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, Nhằm hạn chế sai sót trong quá trình quyết toán thuế, Kế toán ACP xin được trích dẫn những lưu ý của Cục Thuế TP Hà Nội giúp các Doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế khi thực hiện Quyết toán TNDN năm 2020 như sau:

Tóm tắt nội dung

  1) Thời hạn quyết toán thuế TNDN

  - Theo quy định cũ trước đây: Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

  - Điểm mới từ năm 2021 trở đi: Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN được xác định là ngày 31/3

  Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

  2) Doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết 116/2020/QH14:

  Theo Nghị quyết 116/2020/QH14 thì doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Khi xác định trường hợp được giảm thuế TNDN, doanh nghiệp cần lưu ý:

  - Tổng doanh thu làm căn cứ xác định được giảm thuế nêu trên bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định.

  - Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định.

  Ví dụ 1: Một doanh nghiệp A đang được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Luật Thuế TNDN thì khi tính được số thuế TNDN được ưu đãi, DN phải trừ đi số thuế được hưởng ưu đãi này sau đó mới tính 30% số thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14.

  - Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, là một trong các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 nêu trên thì khi xác định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp sẽ bao gồm cả khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản này.

  3) Xác định chi phí được trừ đối với doanh nghiệp phát sinh các khoản chi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19.

  Về nguyên tắc, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp phápchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định. Đối với một số khoản chi liên quan đến dịch bệnh covid 19, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, cụ thể:

  - Đối với chi phí cách ly tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài, DN được tính vào chi phí được trừ nếu trong hợp đồng lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động đồng thời có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

  - Đối với khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu khoản chi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, thanh toán theo quy định thì DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  - Trường hợp DN có chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch Covid và các khoản chi khác có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  - Đối với khoản chi phí khấu hao TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

  4) Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  Phần chi phí lãi vay không được trừ này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn tỷ lệ nêu trên. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;

  5) Một số lưu ý khi kê khai Quyết toán thuế TNDN năm 2020

  Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế khai chính xác trung thực, đầy đủ các mẫu biểu, các nội dung trong hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; tự tính số thuế phải nộpchịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính  xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ khai thuế.

  - Đối với các doanh nghiệp thuộc trường hợp giảm thuế theo quy định tại Nghị quyết số  116/2020/QH14 thì khi lập hồ sơ khai thuế, DN kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên trên Tờ khai Quyết toán thuế TNDNPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm ban hành kèm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  - Đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Doanh nghiệp phải xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát, kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ và gửi đầy đủ các phụ lục về giao dịch liên kết có liên quan theo quy định.

  Kế toán ACP trân trọng!

   

  Tin liên quan

  Đăng ký tư vấn